Privacy verklaring

Het “Functional medicine Praktijkhuis” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Wanneer u zich inschrijft om op de hoogte te blijven van onze activiteiten of om een afspraak te maken worden uw gegevens zorgvuldig opgeslagen.  Wij vragen enkel de noodzakelijke gegevens zoals uw naam, voornaam en e-mailadres.  Deze gegevens worden enkel gebruikt om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten (nieuwe artikels op de website, aankondigingen van lezingen, cursussen, enz.) en om u te contacteren in geval van een vraag naar informatie of een afspraak. 

De gegevens die u ons toevertrouwt worden enkel door onszelf verwerkt en beveiligd bewaard, digitaal en met een papieren back-up. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven tenzij u daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebt gegeven. U hebt het recht deze toestemming op elk ogenblik in te trekken. Dit kan door het sturen van mail aan functionalmedicine.praktijkhuis@gmail.com.
We verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

We bewaren uw persoonsgegevens tot aan uw uitdrukkelijk verzoek om verwijdering. Dit kan door het sturen van mail aan functionalmedicine.praktijkhuis@gmail.com.  U hebt recht op inzage, op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die u ons hebt toevertrouwd. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan kan je hierover contact met ons opnemen. U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, die toezicht houdt op het gebied van privacy bescherming.

Wanneer wij onze privacyverklaring wijzigen zal dit aangekondigd staan op deze website. De 1e versie dateert van 15 juli 2019. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in een archief worden opgeslagen. Als u deze wilt raadplegen, kan u ons contacteren.

We volgen de regelgeving m.b.t. datalekken.

Mocht u hierover verder vragen hebben, kan u ons contacteren op functionalmedicine.praktijkhuis@gmail.com